Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Insolvence

Řešením Vašich finančních problémů a dluhové situace může být právě insolvence. V této sekci naleznete důležité informace o insolvencích a zjistíte, jak celý institut funguje. Jsme specialisté na insolvenční návrhy a průběh celého řízení. V případě zájmu se nás ptejte na to, co Vás zajímá. Jsme tu od toho, abychom Vám pomohli a případně provedli procesem insolvenčního řízení.

Insolvence Vás zbaví dluhů!

Spolupráce na insolvenci:

Průběh spolupráce

 

Svěřte Vaše starosti odborníkům a o svoje dluhy se již nebojte! Kontaktujte nás na čísle 777 210 149. Poradíme Vám s Vaší situací a řekneme, které dokumenty budete potřebovat. Po předání dokumentů advokátovi je všechna práce na něm a Vy se o nic starat nemusíte. Vypracování návrhu zajistíme rychle a odborně. Zhruba do týdne je návrh připraven na odeslání na příslušný soud. Vždy Vás o průběhu informujeme. V průběhu celého Vašeho oddlužení jsme Vám k dispozici pro jakékoli dotazy.

FC Insolvence

Co je to insolvence a jak probíhá?

Insolvence (též insolvenční řízení) je druh soudního řízení, jehož cílem je zvolit způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k co nejvyššímu a poměrnému uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Insolvence pomáhá jak dlužníkům, kterým nabízí možnost v rámci oddlužení snížit a vypořádat své dluhy, tak zároveň věřitelům, kterým se uhradí alespoň určitá část jejich pohledávek. Insolvence se řídí Zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, též insolvenční zákon, který nabyl účinnosti 1. 1. 2008. Insolvenční zákon vymezuje způsoby řešení úpadku a hrozícího úpadku fyzických  a právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů, během soudního řízení.

Pokud chcete žádat o oddlužení, musíte splňovat podmínky oddlužení. Po splnění podmínek Vám nadiktujeme seznam dokumentů potřebných k oddlužení. Po shromáždění dokumentů Vám zajistíme zpracování návrhu na oddlužení a následně Vám pomůžeme s dotazy k přihlášení do insolvence. Může se stát, že soud bude vyžadovat doplnění podkladů k Vašemu insolvenčnímu řízení nebo bude chtít podat vysvětlení.

Na výzvy soudu je třeba kvůli pozitivnímu výsledku reagovat. O rozhodnutí soudu víme hned druhý den a telefonicky Vám ho sdělíme a vysvětlíme následující postup. Pokud si nebudete vědět s něčím rady, můžete nám volat kdykoli během svého oddlužení a my se Vám pokusíme se vzniklou situací pomoci. Nabízíme komplexní zajištění Vaší insolvence.

Insolvence

Po úspěšném procesu požádáte soud o prominutí zbylé části dluhu (pokud nějaká je) a soud Vám vyhoví na základě řádného postupu v oddlužení. Přihlášení do insolvenčního řízení předejte odborníkům z naší společnosti.

O insolvenci můžete žádat několikrát. Zde neplatí pravidlo jednou a dost! Pokud insolvencí řádně projdete a bude Vám nějaká část dluhu odpuštěna, můžete znovu žádat až po 10 letech. Ale pro větší úspěšnost řešte insolvenci s námi, aby Vám prošlo povolení oddlužení hned na první pokus. Pokud se chcete více informovat, je Vám k dispozici naše poradna. Přečtěte si také podmínky insolvence.

Jak vypadá úpadek?

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, rozeznává tři druhy úpadku, a to platební neschopnost, předlužení a hrozící úpadek. Ve všech třech případech dochází k situaci, kdy dlužník není schopen vypořádat se se svými dluhy.

  • Platební neschopnost - nastává, pokud má dlužník více věřitelů (nejméně dva) a pokud má závazky déle jak 30 dnů po splatnosti a není schopen je plnit. Neschopnost plnit své závazky může nastat v případě, kdy dlužník zastaví platby svých peněžitých závazků či neplní své peněžité závazky déle jak 3 měsíce. Důvodem platební neschopnosti je i nemožnost dosáhnout plnění pohledávky za dlužníkem pomocí exekuce či výkonem rozhodnutí.
  • Předlužení - dlužník, který je právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, se do předlužení dostává, pokud má více věřitelů a celková hodnota jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.
  • Hrozící úpadek - návrh na zahájení insolvenčního řízení z důvodu hrozícího úpadku podává pouze dlužník, který je v situaci, z které jasně vyplývá, že dlužník nebude schopen splatit podstatnou část svých dluhů.

Insolvence

Pod pojmem insolvence se skrývá možnost oddlužení předlužené osoby. Někdy hovoříme o osobním bankrotu nebo oddlužení, ale význam je stejný. Tyto slova jsou synonyma a všechny se řídí podle insolvenčního zákona. Tento zákon je popsán například zde. Stejně jako každý jiný zákon, i tento podléhá určitým novelám a změnám vyhlášek. Tyto změny monitorujeme za Vás, aby Vaše insolvence nepozbyla aktuálnost. Pokud chcete požádat o insolvenci a chcete, aby Vám prošla, je nejprve důležité ověřit si, zda splňujete všechny podmínky. S tím Vám také rádi pomůžeme.

Insolvence peníze

Po dosažení podmínek zajistíme zpracování návrhu na přihlášku do insolvence. Na základě tohoto návrhu soud rozhoduje, zda Vám insolvenci schválí či nikoli. Po schválení již začínáte platit insolvenčního správce a po přezkumném jednání si s ním nastavíte měsíční splátku nebo se případně dohodnete na prodeji nemovitosti. Po uplynutí řádné doby Vám insolvence skončí a Vy můžete začít žít bez dluhů.

Chci se objednat na insolvenci

Insolvence je vhodná pro osoby (fyzické nebo OSVČ), které mají více dluhů než jsou schopni zaplatit. Všude se uvádí, že v insolvenci můžete zaplatit pouze minimální % všech svých závazků. To může být pravda, ale záleží vždy na Vašem příjmu. Pokud budete mít dostatečný příjem, můžete i v insolvenci zaplatit 100 % svých dluhů. K tomu je třeba ještě připočítat okolo 1000,- Kč za insolvenčního správce každý měsíc.

Obecně platí, že insolvence není vhodná pro člověka, který dluží 20 000,- Kč celkem nebo méně. Pokud žijete v manželství a máte dluhy společně, je možnost využít společné insolvence manželů. Tento institut má svoje výhody. Insolvenci svých dlužníků nebo nahlížení do případů již rozběhlé nebo ukončené insolvence je možné zde.

Jak probíhá insolvence v roce 2024?

Vstoupit do insolvence v roce 2024 je obecně snazší než bylo dříve. Podmínka zaplacení 30% Vašich závazků již není tolik striktní. Novela insolvenčního zákona totiž nově umožňuje úhradu i menšího procenta dluhů za určitých podmínek. Dlužník musí vyvinout maximální úsilí k úhradě jeho závazků po dobu trvání oddlužení. Soud následně přistoupí k rozhodnutí, zda uhrazené procento odpovídá dlužníkovým možnostem a zda bude osobní bankrot řádně a úspěšně ukončen. Tato změna přináší možnost na insolvenci lidem s opravdu vysokými dluhy.

Kdy můžete mít insolvenci?

Do insolvence je možné úspěšně vstoupit pouze v případě splnění všech zákonem stanovených podmínek. Pokud není některá z podmínek splněna, je téměř jisté, že Vám toto oddlužení nebude schváleno. Do osobního bankrotu (což je synonymum pro insolvenci) lze vstoupit za předpokladu úpadku.

Musíte mít tedy minimálně dva věřitele, kterým dlužíte a jste po splatnosti déle jak jeden měsíc. Důležitou podmínkou pro insolvenci je také dostatečný příjem, kterým budete hradit splátkovým kalendářem dluhy svým věřitelům. Výhoda je, že neplatíte žádné úroky ani odměny exekutora. Alternativou příjmu může být vlastnictví hodnotného majetku nebo dárce.

Současně není možné insolvencí sledovat nepoctivý záměr dlužníka, který s insolvencí kalkulovat a dluhy si nabral účelově. Soud takové jednání velmi často odhalí a dotyčnému nedovolí do oddlužení vstoupit po dobu pěti let. Samostatná kapitola je pak vstoupení do insolvence znovu.

Statistická data v České republice

V Česku v minulém roce bylo podáno 21 493 insolvenčních návrhů. Do insolvence úspěšně vstoupilo 18 970 lidí. V porovnání s předchozím rokem došlo k poklesu počtu povolených oddlužení zhruba o 3,5 %, ale návrhu bylo podáno nepatrně více.

Prohlášených konkurzů bylo 182, což je vcelku zanedbatelné číslo. Většina oddlužení se řeší osobním bankrotem - tedy splátkovým kalendářem nebo zpeněžením majetkové podstaty.

Konkurzů živnostníků bylo prohlášeno v minulém roce 184. Velmi podobné číslo jako u konkurzů fyzických osob. Právě živnostníci v minulém roce zažívali krušné období a vyhlásit konkurz muselo o cca 24 % více než rok předchozí.

Naopak klesl počet prohlášených konkurzů firem o 6,2 % na celkové číslo 654. Statistická data ukazují, že nejvíce z nich podnikalo v odvětví velkoobchodu.

Údaje z krajů

Některé kraje si v loňské roce polepšily co do počtu insolvencí a jiné naopak pohoršily. Největší zlepšení hlásí Jihomoravský kraj - cca 10 %. V pardubickém kraji ale vyhlášených insolvencí přibylo o to o cca 4 %.

Lépe si také vedou obyvatelé města Praha a obyvatelé žijící ve Středočeském kraji. Počet insolvencí v porovnání s rokem předchozím zde klesl o cca 5 %.

Jak jsou na tom důchodci?

Insolvence na 3 roky pro starobní důchodce má nyní k dispozici první statistická data. Kratší lhůta splácení může za nižší uspokojení věřitelů. Konkrétně v průměru se jednalo o 7,1 % z celkového průměrného dluhu důchodce v České republice cca 2,1 milionu korun.

Aktuální dění v insolvencích

Jelikož Česká republika patří do Evropské Unie, musíme některé nařízení implementovat také na našich systémů. Možnost insolvence mají obyvatelé České republiky od roku 2008. Jako všechno i oddlužení se vyvíjí a prochází legislativními změnami v čase. Novela insolvenčního zákona může upravit konkrétní část zákona.

Již od samého začátku insolvencí v Čechách a na Moravě pro fyzické osoby platila maximální délka splácení na 5 let. Déle oddlužení plněním splátkového kalendáře trvat nemohlo. Do roku 2019 platila minimální hranice 30 % úhrady všem přihlášeným věřitelům dlužníka. Ta již neplatí a je možné uhradit dokonce zanedbatelné procento z dluhu.

Nyní zpátky k Evropské Unii. Ta plošně nařizuje zkrácenou délku insolvence na 3 roky pro podnikající osoby. Cílem je snížení počtu předlužených osob a oživení celého evropského ekonomického prostředí. Česká republika ovšem zavádí plošně maximální dobu oddlužení na 3 roky pro všechny.

Situace se logicky nelíbí věřitelům, kteří přicházejí o garanci alespoň minimální hranice vrácení svých prostředků. Při zkrácení maximální délky oddlužení je také jasné, že lidé v insolvenci uhradí svým věřitelům méně, než tomu bylo doposud.

FC Insolvence

Rychlý kontakt x