Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Co je insolvenční řízení?

Prubeh insolvencniho rizeni

Insolvenční řízení je soudní proces, kdy předmětem jednání je úpadek. Řeší se předlužení nebo platební neschopnost dlužníka, který nebyl schopný vypořádat svoje dluhy normální cestou. Toto jednání má tři fáze:

  1. Zahájení proběhne po podání návrhu na insolvenci
  2. Průběh insolvenčního řízení splátkovým kalendářem či zpeněžením majetku
  3. Ukončení může být řádné nebo předčasné

Potřebuji návrh na insolvenční řízení

Může se také jednat o hrozící úpadek, kdy dlužník si je vědom, že v budoucnu nebude schopen řádně a včas splácet své závazky. K této situaci může dospět například změnou životní situace jako je snížení nebo dokonce ztráta příjmů. Každopádně v insolvenčním řízení se řeší úpadek dlužníka nebo společnosti a dochází k částečnému nebo úplnému vypořádání závazků.

Zahájení insolvenčního řízení

Zahájit lze návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh na zahájení insolvenčního řízení musí dojít příslušnému soudu, který tento typ jednání vede. Jakmile dojde žádost na soud, je zahájeno insolvenční řízení. O tomto evidování případu vydá soud vyhlášku do třech dnů od přijetí. Po zahájení nesmí účastník nakládat se svým majetkem, který by mohl být součástí insolvence. Dlužník také nesmí splácet splátky svým věřitelům, protože by se mohlo jednat o upřednostnění věřitele. Dlužník začíná splácet až po rozhodnutí soudu a přidělení správce.

Jak insolvenční řízení probíhá?

Průběh insolvenčního řízení začíná rozhodnutím o úpadku soudem. Po rozhodnutí je přidělen správce, který má na starosti uspokojování věřitelů z dlužníkových prostředků. Způsoby řešení úpadku jsou dva - splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty, který může trvat maximálně pět let. Nebo prodej majetkové podstaty a z ní následné uspokojení věřitelů. Více se o insolvenčním řízení dozvíte také zde.

Insolvence procházejí v čase různými změnami. Tyto změny insolvenčního řízení pro Vás monitorujeme a vždy jednáme podle aktuálního zákona, aby Vy jste nemuseli pročítat všechny materiály. V případě zájmu Vám celý průběh rádi popíšeme a odpovíme na Vaše dotazy, pokud to bude v našich silách. Kontaktujte nás na telefonním čísle 777 210 149. Advokátní kancelář Vám také zpracuje návrh na insolvenční řízení.

Dozor nad průběhem má vždy insolvenční správce. Ten Vám bude přidělen po kladném rozhodnutí soudu o Vašem oddlužení. Za celou dobu Vaší insolvence se může odehrát mnoho změn. Ztráta zaměstnání, zvýšení či snížení mzdy, dědictví apod. O Těchto událostech je třeba informovat svého správce. Soud nyní přijímá návrhy na insolvenční řízení pouze elektronickou formou například z datové schránky advokáta.

Ukončení

Insolvence může být ukončena řádně, včas nebo předčasně a také neúspěšně. Pokud soud insolvenční řízení povolí, neznamená to ještě, že se dlužník svých závazků zbaví. K tomuto dojde až při plnění řádného průběhu dané formy oddlužení.

Dlužník může uhradit určité procento za dobu splácení pěti let, nebo také po uhrazení 60 % a více ze svých závazků za 3 roky. Samozřejmě pokud se podaří, je možné uhradit 100 % svých závazků kdykoli v průběhu insolvence a dlužníkovi tím pádem řízení úspěšně ukončí a je bez dluhů.

Insolvenční řízení

Historie

Insolvenční řízení v České republice má bohatou historii, která sahá až do dob před vznikem samostatné České republiky. Zde je stručný přehled vývoje insolvenčního práva a řízení v České republice:

Před rokem 1989: V době komunistického režimu existovala představa, že problémy s insolvenčními dlužníky jsou společenským nedostatkem. Byla zde snaha udržet hospodářskou stabilitu za cenu neřešení skutečných problémů. Insolvenční řízení byla v té době spíše výjimkou.

Po roce 1989: Po pádu komunismu bylo vytvořeno nové právní rámce, včetně insolvenčního práva, které se více podobalo západním právním systémům. Byl zaveden nový insolvenční zákon v roce 1991.

Reformy v 21. století: Česká republika provedla několik významných reforem v oblasti insolvenčního práva v průběhu 21. století. Cílem bylo zjednodušení a zrychlení insolvenčního řízení, a to zejména pro malé a střední podniky.

Moderní insolvenční zákon: V roce 2008 byl v České republice přijat zcela nový insolvenční zákon, který sjednotil pravidla a postupy pro insolvenční řízení. Tento zákon zavádí různé druhy insolvenčních řízení a umožňuje dlužníkům a věřitelům řešit finanční problémy.

Aktuální stav: K dnešnímu dni má Česká republika stále platný insolvenční zákon. Insolvenční řízení je prováděno soudy a insolvenčními správci, a je zaměřeno na dosažení co největší míry uspokojení věřitelů a na obnovu ekonomického zdraví dlužníka.

Insolvenční řízení v České republice je také ovlivněno evropskými směrnicemi, zejména v oblasti insolvenčního práva pro mezinárodní společnosti. Vývoj tohoto řízení pokračuje, a to v souladu s aktuálními potřebami a změnami v ekonomickém prostředí. Je důležité mít na paměti, že od doby mého posledního znalostního aktualizace v září 2021 se mohly v České republice udát další změny v insolvenčním právu. Pro aktuální informace se obraťte na odborníky na insolvenční zákon.

Účastníci

Insolvenční řízení v České republice zahrnuje různé účastníky, kteří se účastní procesu s cílem řešit finanční potíže dlužníka. Hlavními účastníky insolvenčního řízení jsou:

  • Dlužník je hlavním subjektem insolvenčního řízení. Jedná se o osobu nebo právnickou osobu, která má dluhy a je neschopna je splatit. Dlužník může požádat o zahájení insolvenčního řízení (vlastní insolvenční návrh) nebo může být do insolvenčního řízení donucen věřiteli.
  • Věřitelé jsou osoby nebo organizace, které mají nároky na dlužníka. Mohou být zajištění (mají zástavní práva na majetek dlužníka) nebo nezajištění. Věřitelé mají zájem na tom, aby byly jejich pohledávky uspokojeny.
  • Insolvenční soud: Insolvenční řízení je prováděno příslušným insolvenčním soudem. Soud rozhoduje o všech důležitých aspektech řízení, včetně schválení insolvenčního plánu.
  • Insolvenční správce je nezávislý profesionál, který je pověřen dohledem a řízením insolvenčního majetku dlužníka během řízení. Jeho úkolem je zajistit, že majetek bude spravován v zájmu věřitelů a že budou dodrženy stanovené postupy.
  • Orgány veřejné moci: Může se stát, že se do insolvenčního řízení zapojují také jiné orgány veřejné moci, například finanční úřady nebo sociální úřady, pokud mají zájmy spojené s insolvenčním řízením.
  • Další účastníci: V závislosti na konkrétním případu mohou existovat další účastníci, například zaměstnanci dlužníka, kteří mají nároky na nevyplacené mzdy, nebo akcionáři společnosti, kteří mohou být postiženi insolvenčním řízením.

Každý z těchto účastníků má své vlastní role a zájmy v insolvenčním řízení, a cílem řízení je dosáhnout spravedlivého a rovnocenného uspokojení věřitelů na základě stanovených pravidel a postupů.

Rychlý kontakt x