Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Insolvence fyzické osoby

kancelarChci žít bez dluhů!

Insolvence fyzických osob může probíhat dvěma způsoby. Prvním způsobem je řešení úpadku formou oddlužení. Tuto formu mohou využít fyzické osoby, manželé nebo také podnikatelé. V případě oddlužení dojde k úhradě poměrného % dluhů za dobu maximálně 5 let. Po pěti letech budou pak zbylé neuhrazené závazky dlužníkovi odpuštěny. K oddlužení dochází:

  • zpeněžením majetkové podstaty
  • plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

Návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení na sebe může podat pouze dlužník.

K tomu aby soud vyhlásil úpadek dlužníka formou oddlužení, je nutné splnění základních podmínek. Mezi tyto podmínky patří to, že dlužník bude schopný uhradit alespoň 30 % svých dluhů. Fyzická osoba musí být v platební neschopnosti, mít závazky splatné déle jak 30 dní a mít je minimálně u dvou věřitelů. Je také důležité, aby dlužník nebyl během posledních pěti let pravomocně odsouzen za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

Insolvence fyzické osoby oddlužením 

Osobní bankrot probíhá buď formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty či zpeněžením majetkové podstaty. V případě plněním splátkového kalendáře bude dlužníkovi stanovena výše pravidelných plateb, které bude muset během dalších tří nebo pěti let hradit svým věřitelům. Z příjmů dlužníka tak insolvenční správce hradí příslušné částky jednotlivým věřitelům, přičemž dlužníkovi zanechává pouze částky na pokrytí životního minima. Po ukončení insolvence si může dlužník požádat soud o prominutí zbývajících dluhů, usnesením soudu mu po splnění zadaných povinností budou zbývající dluhy odpuštěny. Dlužník bude tedy oproštěn od všech svých zbývajících dluhů. V případě zpeněžení majetkové podstaty, bude insolvenčním správcem rozprodán veškerý dlužníkův majetek zahrnutý do majetkové podstaty.

Z prodeje majetkové podstaty budou následně sníženy závazky u věřitelů. Zbývající dluhy budou dlužníkům odpuštěny. Vedle odpuštění zbývajících závazků je velkou výhodou insolvenčního řízení i zastavení probíhajících exekucí, dražebních jednání a dalších vymáhacích postupů věřitelů. Dlužníkům se tak vedle zastavení narůstání nákladů za exekuce či dražební jednání přestanou připočítávat k celkovým dluhům další úroky z prodlení.

Výhody

  • Jedna měsíční splátka na všechny závazky
  • Ukončení úročení a nabíhajícího penále
  • V případě insolvence fyzické osoby dojde k ukončení vymáhání včetně exekucí
  • Je možné splatit méně než závazky v plné výši
  • Časově omezená doba splácení

Řešení úpadku formou konkursu

Druhý způsob řešení úpadku je formou konkursu. Během konkursu dojde ke zpeněžení majetkové podstaty. Na rozdíl od zpeněžení majetkové podstaty během osobního bankrotu se však závazky dlužníka po ukončení konkursu neodpouští a jsou dále vymahatelné. Pokud návrh podává věřitel, dojde k vyhlášení insolvence formou konkursu.

Využijte telefonické konzultace ZDARMA.

Rychlý kontakt x