Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Způsoby oddlužení

18.5.2023

U nás rozlišujeme po roce 2019 pouze dva způsoby oddlužení, pokud hovoříme o formě insolvence. Tento rok přinesl novelu insolvenčního zákona, která upravuje mimo další změny také způsob řešení oddlužení pouze na dvě možnosti.

  • Zpeněžením majetkové podstaty
  • Plnění splátkového kalendáře

Poradna na lince 777 210 149

V České republice existuje několik možností pro oddlužení fyzických osob a podniků. Hlavní právní úpravu pro oddlužení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Pro fyzické osoby je nejčastější možností oddlužení prostřednictvím osobního bankrotuOsobní bankrot je proces, který umožňuje jednotlivcům zbavit se svých dluhů a začít znovu s čistým štítem. Podmínky a průběh osobního bankrotu jsou stanoveny v insolvenčním zákonu.

Proces osobního bankrotu zahrnuje několik fází. Nejprve musí dlužník podat návrh na prohlášení osobního bankrotu k soudu. Soud poté rozhodne o zahájení insolvenčního řízení a jmenuje insolvenčního správce, který řídí řízení a dohlíží na jeho průběh.

Během insolvenčního řízení dochází k zhodnocení majetku dlužníka, vytvoření seznamu věřitelů a jednání s nimi. Dlužník předává svůj majetek insolvenčnímu správci, který jej likviduje a získané prostředky používá k uspokojování pohledávek věřitelů. Současně se připravuje plán oddlužení, kterým se stanovuje, jak budou dluhy splaceny.

Pokud je plán oddlužení schválen soudem a věřiteli, dlužník může být po určité době, obvykle po 5 letech, zbaven zbývajících dluhů. Důležité je splnit veškeré povinnosti stanovené plánem oddlužení, jako je pravidelné placení určené částky dluhu, spolupráce s insolvenčním správcem a plnění dalších podmínek.

Pro podniky je v insolvenčním zákonu upravena možnost reorganizace dluhů. Podnik může podat návrh na reorganizaci, která umožňuje restrukturalizaci a obnovu finanční stability podniku. Během reorganizačního procesu se jedná s věřiteli a vypracovává se plán reorganizace, kterým se stanovují podmínky splácení dluhů a další opatření k obnovení podnikání.

Jaké jsou další způsoby?

Dále existuje několik způsobů oddlužení, které jsou dostupné pro jednotlivce i pro podniky. Zde jsou některé z hlavních metod:

  1. Osobní vyrovnání: Jedná se o dohodu mezi dlužníkem a věřitelem, ve které se stanoví nové podmínky splácení dluhu. Může zahrnovat snížení celkové částky dluhu, snížení úrokové sazby, prodloužení doby splácení nebo jiné úpravy, které pomohou dlužníkovi zvládnout své dluhy.
  2. Oddlužení prostřednictvím osobního bankrotu: Tato možnost je obvyklá pro jednotlivce, kteří se ocitli v neřešitelné finanční situaci. Jednotlivec může podat žádost o osobní bankrot, který umožňuje oddlužení prostřednictvím prodeje aktiv a rozdělení výtěžku mezi věřitele. Po splnění určitých podmínek může být zbaven dluhů a začít s čistým štítem.
  3. Reorganizace dluhů pro podniky: Pokud podnik čelí vážným finančním obtížím, může podat žádost o reorganizaci dluhů. Tato metoda umožňuje restrukturalizaci podniku, například snížením dluhů, restrukturalizací financí nebo prodejem aktiv, za účelem dosažení udržitelné finanční situace.
  4. Jednorázové splacení dluhu: Pokud dlužník disponuje dostatečnými finančními prostředky, může se rozhodnout pro jednorázové splacení dluhu. Tímto způsobem se zbaví dluhu okamžitě a nemusí se zabývat dlouhodobým splácením.
  5. Smír s věřiteli: V některých případech lze dosáhnout dohody se všemi věřiteli o snížení dluhů nebo o splátkovém kalendáři, který je pro dlužníka přijatelný. Tím se umožní postupné oddlužení bez nutnosti soudního rozhodnutí nebo insolvenčního řízení.

Je nutné si uvědomit, že každá situace oddlužení je jedinečná a závisí na konkrétních okolnostech a místních právních předpisech. Je vhodné vyhledat odbornou pomoc od právníků nebo finančních poradců, kteří Vám poradí vhodný způsob oddlužení pro Vaši situaci.

Insolvence je častým způsobem oddlužení

Insolvence je stav, ve kterém jednotlivec nebo podnik není schopen splácet své finanční závazky a je neschopný vyrovnat se se svými dluhy. Insolvence může být způsobena různými faktory, jako jsou nadměrné dluhy, pokles příjmů, neúspěšné podnikání nebo nečekané události, které způsobí finanční krizi.

Pro správu insolvencí existují různé právní postupy a procesy, které se liší v závislosti na právním systému jednotlivých zemí. Obecně existují dva hlavní způsoby insolvence:

  1. Likvidace (likvidace podniku): V případě, že podnik není schopen dluhy splácet a nemá naději na obnovení své finanční stability, může být rozhodnuto o jeho likvidaci. V tomto případě jsou aktivum podniku prodávána a výtěžek z prodeje se používá k uspokojení pohledávek věřitelů. Likvidace obvykle znamená ukončení činnosti podniku.
  2. Reorganizace (insolvenční řízení): Reorganizace je proces, který umožňuje podniku nebo jednotlivci restrukturalizovat své dluhy a obnovit finanční stabilitu. Během insolvenčního řízení se věřitelům poskytuje příležitost schválit plán, který stanovuje podmínky pro splácení dluhů. Cílem je dosáhnout dohody mezi dlužníkem a věřiteli, která umožní pokračování podnikání nebo oddlužení jednotlivce.

Insolvence může mít různé důsledky pro dlužníka i věřitele. Dlužník může být zbaven svých dluhů a začít s čistým štítem, ale může také čelit omezením v budoucím podnikání nebo v osobním životě. Věřitelé mohou obdržet část svých pohledávek, ale v některých případech mohou utrpět finanční ztráty.

Je důležité si uvědomit, že insolvence je komplexní právní oblast a postupy se liší v různých jurisdikcích. Pokud se ocitnete v situaci insolvence, je vhodné vyhledat právní pomoc od odborníků s insolvencemi, kteří vám poskytnou přesné informace a poradenství v souladu se zákonem.

Rychlý kontakt x